Phòng Quản trị Phục vụ

1. Thông tin chung

  • Email: qtpv@tnus.edu.vn
  • Địa chỉ: Phòng 510 - Nhà Hiệu bộ - Trường Đại học Khoa học, Phường Tân Thịnh, Thành phố Thái Nguyên, Tỉnh Thái Nguyên.

2. Đội ngũ cán bộ

+ Trưởng phòng: TS. Phan Thanh Phương

+ Phó Trưởng phòng: ThS. Đào Đức Huy

+ Đội ngũ cán bộ của phòng hiện nay là 17 người, trong đó 01 Tiến sĩ, 03 Thạc sĩ, 06 cử nhân và kỹ sư, 07 người có trình độ khác.