Phòng Quản trị Phục vụ

1. Thông tin chung

  • Email: qtpv@tnus.edu.vn
  • Địa chỉ: Phòng 510 - Nhà Hiệu bộ - Trường Đại học Khoa học, Phường Tân Thịnh, Thành phố Thái Nguyên, Tỉnh Thái Nguyên.

2. Đội ngũ cán bộ

+ Trưởng phòng: TS. Phan Thanh Phương

+ Phó Trưởng phòng: ThS. Đào Đức Huy

+ Phó Trưởng phòng: ThS. Hoàng Cao Nguyên

+ Đội ngũ cán bộ của phòng hiện nay là 17 người, trong đó 01 Tiến sĩ, 03 Thạc sĩ, 06 cử nhân và kỹ sư, 07 người có trình độ khác.

3. Chức năng - Nhiệm vụ:

3.1 Chức năng: Phòng Quản trị - Phục vụ thực hiện chức năng tham mưu, giúp việc cho Hiệu trưởng trong việc quản lý và tổ chức thực hiện các nhiệm vụ trong lĩnh vực quản trị phục vụ và một số nhiệm vụ khác do Hiệu trưởng giao.

3.2 Nhiệm vụ:

- Xây dựng và triến khai các dự án đầu tư về xây dựng cơ bản, giải phóng mặt bằng, trang thiết bị theo quy định của Nhà nước.

- Quản lý, khai thác và sử dụng tài sản của Nhà trường: Nhà đất, điện nước, các phương tiện thông tin liên lạc, trang thiết bị phục vụ đào tạo và nghiên cứu khoa học...theo đúng quy định của Nhà nước.

- Lập kế hoạch mua sắm, sửa chữa, bảo dưỡng trang thiết bị và cải tạo nâng cấp cơ sở vật chất theo đúng quy định của Nhà nước.

- Quản lý dịch vụ (nhà xe, cãng tin, ký túc xá, cảnh quan, vườn hoa cây cảnh, sân bãi tập và các dịch vụ khác nếu có).

- Phối hợp với các đơn vị trong toàn trường về công tác phòng cháy chữa cháy, phòng chống bão lụt và cứu hộ cứu nạn. Đảm bảo công tác bảo vệ an ninh trật tự, vệ sinh môi trường.

- Theo dõi tiến độ công việc và phối hợp với Phòng KH - TC đối chiếu công nợ với nhà cung cấp, nhà thầu đối với các gói mua sắm, sửa chữa, xây dựng cơ bản theo quy định.

- Phối hợp với các đơn vị có liên quan tố chức nghiệm thu, bàn giao các công trình mới được xây dựng, sửa chữa, cải tạo đưa vào sử dụng.

- Thực hiện một số nhiệm vụ khác theo chức năng do Hiệu trưởng phân công.