Phòng Công tác Học sinh sinh viên

1. Thông tin chung

- Email: cthssv@tnus.edu.vn

- Website: http://std.tnus.edu.vn

 2. Bộ máy lãnh đạo

- Trưởng phòng: TS Phí Đình Khương

- Phó Trưởng phòng: TS. Trương Phúc Hưng

3. Đội ngũ cán bộ

Phòng CTCT-HSSV hiện tại có 12 cán bộ, trong đó 2 TS, 4 Ths, 6 ĐH, còn lại là trình độ khác.

4. Chức năng, nhiệm vụ: 

Chức năng: Tham mưu, giúp Hiệu trưởng triển khai các hoạt động trong công tác giáo dục chính trị cho người học, công tác quản lý sinh viên, lưu học sinh; thực hiện che độ, chính sách cho người học; in ấn, quản lý văn bàng, chứng chỉ; đảm bảo an ninh trật tự trong kí túc xá, phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương trong công tác quản lý sinh viên ở ngoại trú: khảo sát tỷ lệ sinh viên có việc làm sau khi tốt nghiệp; tư vấn, hỗ trợ người kết nối cựu sinh viên, nhà tuyển dụng và doanh nghiệp.

Nhiệm vụ:

- Công tác giáo dục chính trị cho sinh viên

- Công tác quản lý sinh viên (bao gồm sinh viên nước ngoài)

- Tư vấn, hỗ trợ người học

- Công tác đảm bảo an ninh trật tự

- Công tác khác:  Tham gia quản lý chung khu nội trú sinh viên ĐHTN, đảm bào công tác an ninh trật tự. tư tưởng chính trị, cảnh quan môi trường; Tham gia và phối hợp tổ chức các hoạt động chung của sinh viên trong ĐHTN;  Thực hiện khảo sát và tống hợp kết quả điều tra việc làm của người học sau khi tốt nghiệp; Thực hiện một số nhiệm vụ khác theo chức năng do Hiệu trưởng phân công.