Thông báo gia hạn đăng ký thi sát hạch chuẩn đầu ra Ngoại ngữ, Tin học đối với sinh viên chính quy và hệ văn bằng 2 của Trường Đại học Khoa học đợt tháng 5 năm 2024

Ngày: 11/04/2024