Thông báo tổ chức thi sát hạch Chuẩn đầu ra Ngoại ngữ, Tin học đối với sinh viên chính quy của Trường Đại học Khoa học đợt tháng 5 năm 2023

Ngày: 10/05/2023