Thông báo tổ chức thi sát hạch Chuẩn đầu ra Ngoại ngữ đối với học viên cao học trường ĐHKH đợt thi tháng 5 năm 2023

Ngày: 12/04/2023