Thông tin Luận án của NCS. Dương Thị Hương

Ngày: 08/11/2022

TRANG THÔNG TIN VỀ LUẬN ÁN 

 

Tên đề tài luận án: Chặn đều cho số mũ kiểm tra Frobenius trong vành địa phương đặc số dương và ứng dụng.

Chuyên ngành: Đại số và Lý thuyết số.

Khóa: 2018 – 2022.

Mã số: 9 46 01 04

Họ tên nghiên cứu sinh: Dương Thị Hương

      Tập thể hướng dẫn: 1. PGS. TS. Phạm Hùng Quý

                                         2. PGS. TS. Nguyễn Văn Hoàng

      Đơn vị đào tạo: Trường Đại học Khoa học Thái Nguyên. 

      Cơ sở đào tạo: Đại học Thái Nguyên.

NHỮNG KẾT QUẢ MỚI CỦA LUẬN ÁN:

+ Chứng minh trong vành địa phương đặc số dương ta luôn có số mũ kiểm tra Frobenius cho các iđêan tham số của vành luôn lớn hơn hoặc bằng số Hartshorne-Speiser-Lyubeznik của vành. 

+Chứng minh được sự tồn tại chặn đều cho số mũ kiểm tra Frobenius cho các iđêan sinh bởi dãy lọc chính quy có độ dài không quá                      trong vành Noether địa phương (R,   ) có đặc số dương thoả mãn điều kiện các môđun    có độ dài hữu hạn với mọi   .

+ Đưa ra một ứng dụng cho tính hữu hạn của số mũ kiểm tra Frobenius cho các iđêan tham số. Cụ thể đưa ra một chặn trên cho số bội Hilbert-Samuel của vành theo chiều    của vành, chiều nhúng    của vành và số mũ kiểm tra Frobenius    cho các tham số.

CÁC ỨNG DỤNG/ KHẢ NĂNG ỨNG DỤNG TRONG THỰC TIỄN HAY NHỮNG VẤN ĐỀ CÒN BỎ NGỎ CẦN TIẾP TỤC NGHIÊN CỨU

Luận án nghiên cứu về chặn đều của số mũ kiểm tra Frobenius của một số lớp iđêan (lớp các iđêan tham số và các iđêan sinh bởi dãy lọc chính quy) và ứng dụng. Đây là một hướng nghiên cứu mới, có tính thời sự cao và vẫn còn nhiều vấn đề còn bỏ ngỏ cần được tiếp tục nghiên cứu, ví dụ như một số câu hỏi mở như sau.

+ Câu hỏi mở thứ nhất của luận án đó là có phải trong một vành địa phương (đẳng chiều)    với đặc số dương, ta luôn có chặn đều cho số mũ kiểm tra Frobenius của các iđêan tham số (nghĩa là   ) không? 

+ Câu hỏi mở thứ hai đó là cho (  ,   ) là vành địa phương đặc số dương với quỹ tích không Cohen-Macaulay có chiều bằng   . Khi đó có phải    không?

+ Câu hỏi mở thứ ba đó là hàm     có phải là hàm nửa liên tục trên không?


 
INFORMATION OF DOCTORAL DISSERTATION

Research title: “THE UNIFORM BOUND OF FROBENIUS TEST EXPONENTS IN LOCAL RING OF POSITIVE CHARACTERISTIC AND ITS APPLICATION”

Major: Algebra and Number Theory      Academic year: 2018 - 2022               

Code: 9.46.01.04

PhD candidate: Duong Thi Huong

Research supervisors:

1.      Assoc. Prof. Dr.  Pham Hung Quy

2.      Assoc. Prof. Dr.  Nguyen Van Hoang

Training institution:  University of Science - Thai Nguyen University.

THE NEW SCIENTIFIC FINDINGS

+ Prove that in any Noetherian local ring (R,   ) of positive characteristic we have    

+ Show that in a Noetherian local ring (R,   ) of positive characteristic with    such that    has finite length for all    Then there exists an uniform bound for the Frobenius test exponents of ideals generated by filter regular sequences of length at most   .

+ Give an application for the finiteness of the Frobenius test exponent for parameter ideals. For more details, we show that in the local ring (R,   ) of the positive characteristic    and of finite Frobenius test exponent for parameter ideals which has an upper bound for the Hilbert-Samuel multiplicity    of the ring in terms of dimension   , the embbding dimension    and   .

 

APPLICATIONS, PRACTICAL APPLICABILITY

AND OPEN SCIENTIFIC PROBLEMS

The thesis studies about the uniform bound of the Frobenius test exponents of some classes of ideals (parameter ideals, ideals generated by filter regular sequences) and its application. This is a new and attractive topic that includes many open questions. Some of them are following questions.

+ The first open question is that does there exist an uniform bound for the Frobenius test exponents of parameter ideals (i.e.,   n a (equidimensional) local ring of positive characteristic? 

+ The second open question is that let (R,   ) be a Noetherian local ring of positive characteristic such that non-Cohen-Macaulay locus of    is of dimension    Is it true that   ?

+ The third open question is that is a function    upper semicontinuous?

File(s) đính kèm: