TIẾN SĨ TOÁN ỨNG DỤNG

Ngày: 27/09/2022

Chuyên ngành đào tạo: TOÁN ỨNG DỤNG                           Mã chuyên ngành: 62 46 01 12

Ngành: TOÁN HỌC (Mathematics)

Bậc đào tạo: Tiến sĩ                                                               Tên văn bằng: Tiến sĩ Toán học

Thời gian đào tạo: 3-4 năm

Đơn vị đào tạo: Trường Đại học Khoa học - Đại học Thái Nguyên

Chỉ tiêu tuyển sinh năm: 2

Theo Quyết định số 756/QĐ-BGDĐT ngày 11/03/2016 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, Đại học Thái Nguyên chính thức được phép đào tạo trình độ Tiến sĩ chuyên ngành Toán ứng dụng từ năm 2016. Việc tổ chức thực hiện đào tạo được giao cho Trường Đại học Khoa học một cơ sở thành viên của Đại học Thái Nguyên.

Như vậy, cùng với 2 chương trình đã thực hiện được vài năm gồm Tiến sĩ chuyên ngành Toán giải tích (đặt tại Trường Đại học Sư Phạm), Tiến sĩ chuyên ngành Đại số và Lý thuyết số (đặt tại Trường Đại học Khoa học), thì đây là chương trình Tiến sĩ Toán học thứ ba được mở tại Đại học Thái Nguyên và là ngành thứ hai tại Trường Đại học Khoa học. Điều này khẳng định sự trưởng thành không ngừng về cơ sở vật chất cũng như về con người của một ngôi trường mới chỉ 13 năm tuổi đời.

Trường Đại học Khoa học, trong đó Khoa Toán - Tin là nòng cốt, đã có những thành công nhất định trong đào tạo sau đại học ngành Toán học. Cho đến nay, song song với Thạc sĩ chuyên ngành Phương pháp toán sơ cấp, đã có 7 khóa học viên cao học chuyên ngành Toán ứng dụng của Khoa Toán - Tin, trường Đại học Khoa học tốt nghiệp. Trong số đó, có một số Thạc sĩ đã tiếp tục nghiên cứu chuyên sâu ở bậc học Tiến sĩ tại các cơ sở đào tạo trong và ngoài nước.

Khởi đầu bao giờ cũng khó khăn. Nhưng với kinh nghiệm tích lũy được, sự trưởng thành của lực lượng khoa học cơ hữu và một lực lượng hùng hậu các giáo sư thỉnh giảng, Khoa Toán - Tin trường Đại học Khoa học đã sẵn sàng đón nhận các nghiên cứu sinh mới và trong thời gian không xa, chúng ta có lý do để tin rằng đây sẽ là một trong những địa chỉ đào tạo tin cậy.

I. MỤC TIÊU ĐÀO TẠO

1. Mục tiêu chung

Chương trình nhằm đào tạo các tiến sĩ Toán học chuyên sâu về chuyên ngành Toán ứng dụng; Tạo cho họ khả năng giảng dạy, nghiên cứu, và ứng dụng Toán học vào các lĩnh vực khoa học, công nghệ, kinh tế, xã hội ở trình độ cao.

Tiến sĩ Toán học chuyên ngành Toán ứng dụng có khả năng làm việc chuyên môn độc lập, chủ trì các đề tài nghiên cứu, hướng dẫn luận văn thạc sĩ và luận án tiến sĩ.

2. Mục tiêu cụ thể

- Về kiến thức: Nắm chắc hệ thống tri thức khoa học chuyên sâu về chuyên ngành Toán ứng dụng; Có đủ kiến thức để nghiên cứu, ứng dụng các kết quả của Toán ứng dụng; Có kiến thức vững chắc để giảng dạy về Toán học.

- Về kỹ năng: Trang bị cho nghiên cứu sinh các phương pháp nghiên cứu, các kỹ năng phát hiện và phân tích vấn đề, đưa ra giải pháp để giải quyết vấn đề, có khả năng áp dụng kiến thức vào thực tế. Đồng thời, nghiên cứu sinh sẽ có kỹ năng trình bày báo cáo, viết đề cương nghiên cứu và bài báo khoa học. Có kỹ năng vận dụng kiến thức của chuyên ngành trong giảng dạy và nghiên cứu; kỹ năng lập kế hoạch, tổ chức, lãnh đạo công tác đào tạo chuyên ngành Toán ứng dụng; Có khả năng nghiên cứu độc lập, sáng tạo và hướng dẫn nghiên cứu khoa học chuyên ngành.

- Về thái độ: Đào tạo tiến sĩ Toán học chuyên ngành Toán ứng dụng có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt, sẵn sàng đóng góp cho sự nghiệp giáo dục, nền khoa học, và sự phát triển của đất nước và nhân loại.

- Về năng lực: Tiến sĩ Toán học chuyên ngành Toán ứng dụng có năng lực tư duy độc lập, lãnh đạo nhóm nghiên cứu, sáng tạo trong nghiên cứu khoa học; có khả năng biên soạn giáo trình đại học và sau đại học và trở thành cán bộ chuyên môn vững để tham gia giảng dạy ở các trường đại học, nghiên cứu ở các viện, ứng dụng toán học vào các lĩnh vực khoa học, kỹ thuật, công nghiệp và kinh tế; có đủ năng lực hướng dẫn luận văn thạc sĩ và luận án tiến sĩ.

Tóm tắt yêu cầu chương trình đào tạo

Đối với NCS có bằng Thạc sĩ chuyên ngành đúng hoặc phù hợp

 • Tổng số tín chỉ phải tích lũy:94 tín chỉ
 • Các học phần, chuyên đề tiến sĩ và tiểu luận tổng quan: 14 tín chỉ
  - Các học phần tiến sĩ: 8 tín chỉ
  - Các chuyên đề tiến sĩ, tiểu luận tổng quan: 6 tín chỉ
 • Nghiên cứu khoa học (không tín số tín chỉ nhưng là yêu cầu bắt buộc trong chương trình đào tạo)
 • Luận án tiến sĩ: 80 tín chỉ

Đối với NCS có bằng Thạc sĩ chuyên ngành gần

 • Tổng số tín chỉ phải tích lũy: 116 tín chỉ
 • Kiến thức bổ sung: 22 tín chỉ
 • Các học phần, chuyên đề tiến sĩ và tiểu luận tổng quan: 14 tín chỉ
  - Các học phần tiến sĩ: 8 tín chỉ
  - Các chuyên đề tiến sĩ, tiểu luận tổng quan: 6 tín chỉ
 • Nghiên cứu khoa học (không tín số tín chỉ nhưng là yêu cầu bắt buộc trong chương trình đào tạo)
 • Luận án tiến sĩ: 80 tín chỉ

Đối với NCS chưa có bằng Thạc sĩ

 • Tổng số tín chỉ phải tích lũy: 142 tín chỉ
 • Các học phần bổ sung kiến thức: 48 tín chỉ
  - Khối kiến thức chung (bắt buộc): 8 tín chỉ
  - Khối kiến thức cơ sở: 25 tín chỉ
  - Khối kiến thức chuyên ngành: 15 tín chỉ
 • Các học phần, chuyên đề tiến sĩ và tiểu luận tổng quan: 14 tín chỉ
  - Các học phần tiến sĩ: 8 tín chỉ
  - Các chuyên đề tiến sĩ, tiểu luận tổng quan: 6 tín chỉ
 • Nghiên cứu khoa học (không tín số tín chỉ nhưng là yêu cầu bắt buộc trong chương trình đào tạo)
 • Luận án tiến sĩ: 80 tín chỉ

Tìm hiểu thêm tại Website: Khoa Toán - Tin

File(s) đính kèm: