TIẾN SĨ HÓA SINH HỌC

Ngày: 27/09/2022

I. MỤC TIÊU ĐÀO TẠO

1. Mục tiêu chung

- Trang bị những kiến thức trình độ cao, nâng cao khả năng nghiên cứu nhằm xây dựng đội ngũ những người làm khoa học có phẩm chất đạo đức, chính trị, có ý thức phục vụ nhân dân, đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội, khoa học - công nghệ của đất nước.

- Trang bị hệ thống tri thức khoa học về Hóa sinh để phát triển các kỹ năng ứng dụng của công nghệ sinh học, phát triển khả năng nghiên cứu, nâng cao kĩ năng giảng dạy về hóa sinh cho người được đào tạo.

2. Mục tiêu cụ thể

- Về kiến thức:

+ Đào tạo một cách hệ thống các kiến thức khoa học về hóa sinh, sinh học và công nghệ sinh học.

+ Hiểu biết một cách vững vàng và giải thích được những nguyên lý, quá trình sinh học ở các mức độ khác nhau của khoa học sự sống

+ Nắm vững các kiến thức cơ sở và nâng cao trong ngành Hóa sinh học.

+ NCS được trang bị phương pháp nghiên cứu khoa học trong lĩnh vực sinh học nói chung và hóa sinh học nói riêng.

- Về kỹ năng:

+ Có khả năng hoạt động nghiên cứu theo chuyên môn một cách độc lập hoặc phối hợp nghiên cứu có hiệu quả với các đồng nghiệp khác ở trong nước và nước ngoài.

+ Có khả năng giảng dạy ở trình độ đại học, cao học cho các đối tượng có nhu cầu học về chuyên ngành sinh học nói chung và ngành hóa sinh nói riêng.

+ Biết vận dụng một cách linh hoạt và có hiệu quả các công trình nghiên cứu với việc phát triển kinh tế đất nước cũng như giải quyết các vấn để bức xúc, cấp bách của đất nước về các lĩnh vực liên quan như xã hội, môi trường, nông - lâm - ngư nghiệp, y tế, quốc phòng an ninh…

+ Có khả năng nghiên cứu, chủ trì đề tài, dự án trong các chương trình, dự án cấp quốc gia và quốc tế ở các lĩnh vực có liên quan.

+ Có năng lực đề xuất các giải pháp và triển khai thực hiện trong lĩnh vực Hóa sinh học.

+ Có kiến thức và kỹ năng biên soạn giáo trình cho bậc đại học và sau đại học trong lĩnh vực sinh học nói chung và Hóa sinh học nói riêng.

+ Có khả năng lãnh đạo nhóm nghiên cứu thuộc lĩnh vực Sinh học.

- Về năng lực:

+ Có năng lực phát hiện và giải quyết những vấn đề trong thực tiễn nghiên cứu, ứng dụng liên quan đến chuyên môn được đào tạo.

+ Có năng lực hoạt động nghiên cứu theo chuyên môn một cách độc lập hoặc phối hợp nghiên cứu có hiệu quả với các đồng nghiệp khác ở trong nước và nước ngoài.

+ Có năng lực xây dựng, thẩm định kế hoạch; phát huy trí tuệ tập thể trong quản lý và hoạt động chuyên môn thuộc lĩnh vực liên quan đến chuyên môn

+ Có năng lực đưa ra được những kết luận mang tính chuyên gia về các vấn đề chuyên môn, nghiệp vụ; bảo vệ và chịu trách nhiệm về những kết luận chuyên môn liên quan đến Sinh học nói chung và Công nghệ sinh học nói riêng.

+ Có năng lực giảng dạy các nội dung kiến thức đại cương về sinh học, chuyên sâu về hóa sinh học  trong các trường Đại học, Cao đẳng, v.v

- Công việc có thể đảm nhận:

Các Tiến sĩ ngành Hóa sinh sau khi được đào tạo có khả năng giảng dạy ngành Sinh học nói chung và ngành Hóa sinh nói riêng tại các trường đại học, cao đẳng;  có thể làm việc tại các phòng thí nghiệm của các viện nghiên cứu, cơ sở sản xuất, cơ sở y - dược, nông nghiệp, quốc phòng…và nhiều vị trí khác có nhu cầu triển khai công nghệ sinh học và hóa sinh trong phát triển kinh tế với vị thế là một chuyên gia cao cấp để tư vấn cho lĩnh vực này.

Xem thêm tại website: Khoa Công nghệ Sinh học - Trường Đại học Khoa học (https://cnsh.tnus.edu.vn/)

File(s) đính kèm: