TIẾN SĨ ĐẠI SỐ VÀ LÝ THUYẾT SỐ

Ngày: 27/09/2022

I. MỤC TIÊU ĐÀO TẠO

1. Mục tiêu chung

Chương trình nhằm đào tạo các tiến sĩ Toán học chuyên sâu về chuyên ngành Đại số và Lý thuyết số;

Tạo cho họ khả năng giảng dạy, nghiên cứu, và ứng dụng Toán học vào các lĩnh vực khoa học, công nghệ, kinh tế, xã hội ở trình độ cao.

Tiến sĩ Toán học chuyên ngành Đại số và lý thuyết số có khả năng làm việc chuyên môn độc lập, chủ trì các đề tài nghiên cứu, hướng dẫn luận văn thạc sĩ và luận án tiến sĩ.

2. Mục tiêu cụ thể

- Về kiến thức: Nắm chắc hệ thống tri thức khoa học chuyên sâu về chuyên ngành Đại số và Lý thuyết số; Có đủ kiến thức để nghiên cứu, ứng dụng các kết quả của Đại số và Lý thuyết số; Có kiến thức vững chắc để giảng dạy về Đại số và Lý thuyết số.

- Về kỹ năng: Trang bị cho nghiên cứu sinh các phương pháp nghiên cứu, các kỹ năng phát hiện và phân tích vấn đề, đưa ra giải pháp để giải quyết vấn đề, có khả năng áp dụng kiến thức vào thực tế. Đồng thời, nghiên cứu sinh sẽ có kỹ năng trình bày báo cáo, viết đề cương nghiên cứu và bài báo khoa học. Có kỹ năng vận dụng kiến thức của chuyên ngành trong giảng dạy và nghiên cứu; kỹ năng lập kế hoạch, tổ chức, lãnh đạo công tác đào tạo chuyên ngành Đại số và Lý thuyết số; Có khả năng nghiên cứu độc lập, sáng tạo và hướng dẫn nghiên cứu khoa học chuyên ngành.

- Về thái độ: Đào tạo tiến sĩ Toán học có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt, sẵn sàng đóng góp cho sự nghiệp giáo dục, nền khoa học, và sự phát triển của đất nước và nhân loại.

- Về năng lực: Tiến sĩ Toán học chuyên ngành Đại số và Lý thuyết số có năng lực tư duy độc lập, lãnh đạo nhóm nghiên cứu, sáng tạo trong nghiên cứu khoa học; có khả năng biên soạn giáo trình đại học và sau đại học và trở thành cán bộ chuyên môn vững để tham gia giảng dạy ở các trường đại học, nghiên cứu ở các viện, ứng dụng toán học vào các lĩnh vực khoa học, kỹ thuật, công nghiệp và kinh tế; có đủ năng lực hướng dẫn luận văn thạc sĩ và luận án tiến sĩ. Tiến sĩ chuyên ngành Đại số và Lý thuyết số có thể phát huy năng lực của mình trong các công việc sau: Nghiên cứu lĩnh vực Đại số và Lý thuyết số tại các viện khoa học và trung tâm nghiên cứu; Giảng dạy khối kiến thức Đại số và Lý thuyết số trong các trường đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp và dạy nghề, trung học phổ thông; Có khả năng ứng dụng Đại số và Lý thuyết số để giải quyết những bài toán thực tiễn phục vụ cho các doanh nghiệp, các cơ quan nhà nước. Vì một trong các đặc thù của lĩnh vực Đại số là làm việc với mô hình trừu tượng nên tiến sĩ thuộc lĩnh vực này đặc biệt thích hợp với nhiều công việc trong các ngân hàng, cơ quan tín dụng, công ty bảo hiểm, bưu chính viễn thông, chi cục thống kê. Những tiến sĩ nghiên cứu về lĩnh vực Lý thuyết số có thể công tác trong các các cơ quan làm về mật mã, thông tin, bảo mật.

Tóm tắt yêu cầu chương trình đào tạo

Đối với NCS có bằng Thạc sĩ chuyên ngành đúng hoặc phù hợp

 • Tổng số tín chỉ phải tích lũy: 94 tín chỉ
 • Các học phần, chuyên đề tiến sĩ và tiểu luận tổng quan: 14 tín chỉ
  - Các học phần tiến sĩ: 8 tín chỉ
  - Các chuyên đề tiến sĩ, tiểu luận tổng quan: 6 tín chỉ
 • Nghiên cứu khoa học (không tín số tín chỉ nhưng là yêu cầu bắt buộc trong chương trình đào tạo.
 • Luận án tiến sĩ: 80 tín chỉ

Đối với NCS có bằng Thạc sĩ chuyên ngành gần

 • Tổng số tín chỉ phải tích lũy:116 tín chỉ
 • Kiến thức bổ sung: 22 tín chỉ
 • Các học phần, chuyên đề tiến sĩ và tiểu luận tổng quan: 14 tín chỉ
  - Các học phần tiến sĩ: 8 tín chỉ
  - Các chuyên đề tiến sĩ, tiểu luận tổng quan: 6 tín chỉ
 • Nghiên cứu khoa học (không tín số tín chỉ nhưng là yêu cầu bắt buộc trong chương trình đào tạo)
 • Luận án tiến sĩ: 80 tín chỉ

Đối với NCS chưa có bằng Thạc sĩ

 • Tổng số tín chỉ phải tích lũy: 142 tín chỉ
 • Các học phần bổ sung kiến thức: 48 tín chỉ
  - Khối kiến thức chung (bắt buộc): 8 tín chỉ
  - Khối kiến thức cơ sở: 25 tín chỉ
  - Khối kiến thức chuyên ngành: 15 tín chỉ
 • Các học phần, chuyên đề tiến sĩ và tiểu luận tổng quan: 14 tín chỉ
  - Các học phần tiến sĩ: 8 tín chỉ
  - Các chuyên đề tiến sĩ, tiểu luận tổng quan: 6 tín chỉ
 • Nghiên cứu khoa học (không tín số tín chỉ nhưng là yêu cầu bắt buộc trong chương trình đào tạo)
 • Luận án tiến sĩ: 80 tín chỉ

 Tìm hiểu thêm tại Website: Khoa Toán - Tin

File(s) đính kèm: