THẠC SĨ LỊCH SỬ ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

Ngày: 27/09/2022

I. THÔNG TIN CHUNG
Ngành đào tạo: Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam (Vietnam Communist Party History.
Mã ngành: 8229015
Trình độ đào tạo: Thạc sĩ
Thời gian đào tạo: 02 năm


II. CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO  
1. Mục tiêu của chương trình đào tạo
1.1.Mục tiêu chung
Đào tạo trình độ thạc sĩ Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam theo hướng ứng dụng giúp người học có kiến thức chuyên sâu về Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam và hệ thống chính sách, pháp luật của Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; có khả năng phát hiện và độc lập, sáng tạo giải quyết các vấn đề chuyên môn nảy sinh trong thực tiễn; tuyệt đối trung thành với nhân dân và Đảng.
1.2. Mục tiêu cụ thể
- Trang bị những kiến thức nâng cao về chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối, quan điểm của Đảng Cộng sản Việt Nam, chính sách, pháp luật của Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và những kiến thức chuyên sâu về khoa học xã hội và nhân văn.
- Trang bị những kiến thức chuyên sâu về Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam và Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam; Những kiến thức về nghiệp vụ công tác Đảng.
- Tiếp tục nâng cao niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng; bồi dưỡng nâng cao khả năng nghiên cứu độc lập, sáng tạo các vấn đề thuộc khoa học Lịch sử Đảng và phương pháp luận chuyên ngành Lịch sử ĐCSVN.
1.3. Vị trí hay công việc có thể đảm nhiệm của người học sau khi tốt nghiệp.
- Nghiên cứu về Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam, về Đường lối cách mạng Việt Nam, về tư tưởng Hồ Chí Minh ở các trường đại học, các viện, trung tâm nghiên cứu chuyên sâu về Lịch sử Đảng; giảng dạy về Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam, về Đường lối cách mạng Việt Nam, về tư tưởng Hồ Chí Minh ở các trường đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp; giảng dạy môn Lịch sử ở các trường THPT.
- Làm việc tại các cơ quan nghiên cứu và biên soạn Lịch sử Đảng ở Trung ương và địa phương; làm việc tại các ban chuyên môn của Đảng ở Trung ương và địa phương.
- Làm việc trong các cơ quan đối ngoại, báo chí và truyền thông, làm biên tập trong các cơ quan xuất bản.
- Làm việc tại các cơ quan trong hệ thống chính trị có sử dụng kiến thức lịch sử, văn hóa.
- Học viên có thể tiếp tục làm NCS tại các cơ sở đào tạo trong và ngoài nước.
2. Chuẩn đầu ra mà người học đạt được sau tốt nghiệp
Hoàn thành chương trình đào tạo, người học có kiến thức, kỹ năng, năng lực tự chủ và trách nhiệm như sau:
a. Kiến thức
- Áp dụng những kiến thức chung, kiến thức nền tảng của khoa học lịch sử để hình thành tư duy, quan điểm lịch sử, khách quan khi đánh giá các sự vật, hiện tượng.
- Phân tích được những kiến chuyên sâu về khoa học Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam trong từng lĩnh vực cụ thể.
b. Về kỹ năng
- Vận dụng được kiến thức chuyên ngành trong việc phát hiện, nghiên cứu và giải quyết các vấn đề nảy sinh trong thực tiễn giảng dạy và nghiên cứu về Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam; 
- Tổ chức được các buổi hội thảo ở cơ quan, đơn vị và hướng dẫn học viên chuyên ngành viết khóa luận, làm đề tài khoa học; có kỹ năng, phương pháp sư phạm của người giảng viên chuyên ngành Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam;
- Thực hiện được công việc đấu tranh chống lại các luận điểm sai trái, phản động, bóp méo, xuyên tạc quan điểm, đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật Nhà nước; 
- Sử dụng thành thạo ngoại ngữ để phục vụ công tác chuyên môn.
c. Về năng lực tự chủ và trách nhiệm
- Có khả năng làm việc độc lập trong lĩnh vực công tác;
- Sẵn sàng phối hợp, dẫn dắt, phát huy trí tuệ tập thể nhằm đạt được mục tiêu của tổ chức.
III. CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO
Chương trình đào tạo thạc sĩ Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam của Đại học Thái Nguyên được thiết kếbao gồm 3 khối kiến thức: Khối kiến thức chung, khối kiến thức cơ sở, khối kiến thức chuyên ngành và luận văn thạc sĩ. 

Theo cấu trúc tổng thể của chương trình thì cơ cấu nhóm các học phần và luận văn thạc sĩ của chương trình gồm 60 tín chỉ trong đó các môn chung 9 tín chỉ, các học phần cơ sở 19 tín chỉ (chiếm 31.6 %, trong đó: bắt buộc 13 tín chỉ, tự chọn 6 tín chỉ), các học phần chuyên ngành 15 tín chỉ (chiếm 25%, trong đó: bắt buộc 9 tín chỉ, tự chọn 6 tín chỉ). Các học phần thực tập, thực tế, luận văn 17 tín chỉ (chiếm 28,4%). Toàn bộ chương trình sẽ được tổ chức giảng dạy trong 2 năm.


Xem thêm tại website của Khoa Khoa học xã hội và nhân văn: https://khxhnv.tnus.edu.vn/

File(s) đính kèm: